ελεύθερα κείμενα – copy, right – copy left…

[…] Αν εξαιρέσωμεν την του κουρέως, ουδεμία υπάρχει παρ’ ημίν τέχνη ευκολωτέρα της του συγγραφέως. Εμμανουήλ Ροΐδης
 
1-1
 
2-1
Από το the books’ journal